ALGEMENE VOORWAARDEN

MYSTIC MEETING

Marloes Nierop
Berthelotstraat 12-2
1098 SW Amsterdam
M: 06 1092 4225
KvK 57210802

Mysticmeeting.com
Mysticmeeting.nl

 

Algemene Voorwaarden

 

Als u een afspraak maakt voor een massage, coachsessie of photoshoot, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.

 

Een afspraak komt tot stand op het moment dat een door cliënt aangevraagde afspraak mondeling, online en/of schriftelijk is bevestigd door Marloes Nierop | Mystic Meeting.

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Marloes Nierop | Mystic Meeting gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57210802 en haar cliënten.

 

Betaling

 

De prijzen vermeld op deze website zijn inclusief btw 

 

Betaling voor photoshoots kan nadat je tevreden bent met de foto’s per mobiel (via een betalingslink) of per storting (zie factuur).

 

Betaling van een massage kan online via www.mysticmeeting.com of ter plaatse gepast contant of per mobiel (via een betalingslinkt)

 

Factuur kan op aanvraag worden gemaild.

 

Bij photoshoots op locatie zijn de genoemde kosten exclusief reiskosten en eventuele parkeerkosten.

 

De geldigheidsduur van een cadeaubon is 1 jaar na datum van betaling.

 

Prijswijzigingen zijn voorbehouden aan Marloes Nierop en ze behoudt zich het recht, zonder opgaaf van reden(en), de tarieven tussentijds aan te passen, voor nieuwe opdrachten.

 

 

Restitutie na aanschaf van een rittenkaart is niet mogelijk. U heeft de keuze om een ander persoon van uw rittenkaart gebruik te laten maken.

 

Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/ of zolang de voorraad strekt.

 

Gekochte en gekregen cadeaubonnen kunnen niet worden ingewisseld voor contant geld, kunnen niet worden geruild of geretourneerd.

 

Hygiëne

 

U kan van mij verwachten dat hygiëne belangrijk is in mijn praktijkruimte en tijdens het geven van de massage.

 

Deze prioriteit verwacht ik ook van u. Met een schoon lijf op de massagetafel gaan liggen is prettig in verband met de massage.

 

Er wordt voor voldoende frisse lucht in de praktijk gezorgd.

 

Annuleren

 

Annuleren of wijzigen van een afspraak kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, daarna wordt 100% van de behandeling per factuur in rekening gebracht.

 

Bij regen of extreme koude wordt een photoshoot kosteloos verplaatst naar een ander samen overeen te komen moment.

 

Een massage is niet mogelijk bij ziekte zoals griep, koorts, ernstige verkoudheid, hoge bloeddruk. Bij twijfel informeer bij uw huisarts voordat u komt of uw gezondheidstoestand het toelaat om gemasseerd te worden.

 

Marloes Nierop is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen. In dat geval zal zij dit zo snel als mogelijk kenbaar maken.

 

 

Behandelingen (massage & coachsessies)

 

De behandelingen vloeien voort uit technieken waarvoor diploma’s, licenties en certificaten zijn behaald.

 

De cliënt is zich er van bewust dat de massage en introspectie sessies als doel hebben het welbevinden te beïnvloeden.

 

Deelname aan een massage en/of introspectiesessie geschiedt volledig op eigen risico.

 

Er wordt verwacht dat je gezond bent en geestelijk in staat bent om veilig deel te nemen aan de massage en/of coachsessie. De sessie zal een zelfontwikkeling op gang brengen en hier wordt verwacht dat de deelnemer in staat is om zelfstandig met de opgedane ontwikkelingen om te gaan.

 

De behandelingen worden individueel en op maat samengesteld/uitgevoerd en kunnen daarom variëren in opbouw en uitwerking.

 

Informatie

 

De klant is zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van informatie en de juistheid ervan, zodat ik de massage en coachsessies zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kunnen voeren. Deze informatie blijft vertrouwelijk.

 

Bij ernstige gezondheidsproblemen is er een verplichting om dit te melden. Zodra er zich relevante wijzigingen voordoen in uw medische gegevens licht u Marloes Nierop in en u zult haar onmiddellijk waarschuwen als uw welbevinden op enige wijze wordt aangetast. 

 

Indien u informatie achterhoudt over eventuele ziektes, blessures e.d. kunt u de behandelaar niet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de behandeling.

 

Het is belangrijk dat Marloes Nierop correct en volledig word ingelicht over jouw gezondheid ook omwille van verzekeringstechnische aansprakelijkheid.

 

Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor onze administratie. 

 

Aansprakelijkheid

De cliënt is zich er van bewust dat energetische massage & coachsessies nooit als vervanging dient voor reguliere medische zorg, diagnose, medicatie en/of advies. Deze behandeling is geen vervanging van de reguliere geneeskunde, enkel ter ondersteuning.

 

De massages en introspecie sessies zijn niet bedoeld om ‘medische condities’ (zoals ziekte, acute of chronische klachten) te diagnosticeren en/of te behandelen. In bepaalde gevallen kan ik besluiten om af te zien van het geven van een massage of introspectie sessie en u doorverwijzen naar een homeopaat/arts/specialist.

 

Marloes Nierop stelt geen diagnose, hiervoor dient u uw huisarts te raadplegen.

 

Bent u al onder behandeling van een arts, specialist, therapeut of ander soort behandelaar, of gebruikt u medicijnen dan verwacht ik dat u met deze arts overlegt of de massage toegepast mag worden.

 

Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaard u dat u Marloes Nierop nooit aansprakelijk kan stellen voor enige gevolgen, bijwerkingen en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een massage of introspectie sessie die aan u is gegeven.

 

Marloes Nierop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van door cliënt ondernomen handelingen eventueel voortvloeiend uit de begeleiding of door gegeven adviezen.

 

Marloes Nierop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat deze is uitgegaan van door cliënt verstrekte gegevens en/of onvolledige gegevens.

 

Houdt u er rekening mee dat er eventueel met massageolie wordt gewerkt en dat dit mogelijk vlekken kan geven in de kleding. Marloes Nierop kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan kleding of andere spullen die u bij zich draagt.

 

In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van Marloes Nierop beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan cliënt.

 

Marloes Nierop behoudt zich het recht de massage te weigeren bij personen die onder invloed zijn van alcohol, medicijnen, geestverruimende middelen en bij grensoverschrijdend gedrag van elke aard.

 

Beeldrechten

 

Nadat je de foto’s van jouw photoshoot hebt ontvangen en betaald, zijn alle rechten van de beelden voor jou. Ik stel het zeer op prijs als je mijn naam benoemd als je beelden online deelt op je website en/of social media.

 

De beelden die je online verzamelt voor het visionboard zijn alleen in te zetten ter inspiratie en voor privegebruik.

 

Privacy

 

Alle (vertrouwelijke) informatie met betrekking tot de cliënt wordt behandeld volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Gegevens zullen alleen na schriftelijke toestemming van de cliënt aan derden ter inzage.

 

Geheimhouding vervalt enkel op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak. In dat geval ben ik verplicht om vertrouwelijke informatie te verstrekken aan derden.

 

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik: zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens, er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

 

Een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen. Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Lees meer in het Privacy Statement.

 

Wijzigingen

 

Marloes Nierop behoudt zich het recht om de voorwaarden, prijzen en openingstijden te veranderen zonder kennisgeving vooraf.

 

De Algemene Voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen door Marloes Nierop, zonder aankondiging, gewijzigd worden.